Gốc > Công tác Đảng >

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

THỦ TỤC CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

 ----------

Việc chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định tại điểm 9 (9.3) Quy định số 23 - QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

Hình ảnh

9.1- Trách nhiệm của đảng viên và cấp uỷ về chuyển sinh hoạt đảng

a) Đối với đảng viên:

- Đảng viên phải xuất trình quyết định của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng chính thức  hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới.

- Đảng viên phải bảo quản cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp uỷ nơi làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt) để cấp uỷ xem xét và giới thiệu với cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi xét lập lại hồ sơ đảng viên và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

b) Đối với cấp uỷ cơ sở:

- Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có) trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư, phó bí thư của cấp uỷ ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

- Đảng uỷ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng và giao cho bí thư, phó bí thư, uỷ viên thường vụ của cấp uỷ ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. 

c) Đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng ở các cấp uỷ trực thuộc; xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; đồng chí bí thư, phó bí thư, uỷ viên thường vụ, trưởng ban tổ chức của cấp uỷ ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và đóng dấu của cấp uỷ.

- Chỉ đạo ban tổ chức cấp uỷ thực hiện thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và sử dụng, quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.

 9.2- Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

9.2.1- Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt khỏi đảng số của đảng bộ)

a) Ở trong nước:

Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Ở những nơi có tổ chức đảng: được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

- Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước từ 3 tháng trở lên mà chưa có nơi tạm nhận làm việc thì đảng uỷ nhà trường giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

b) Ra ngoài nước:

- Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên, nếu ở đó chưa có tổ chức đảng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Đảng viên đi đơn lẻ thì Ban Cán sự đảng ngoài nước trực tiếp hướng dẫn về sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước về phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước về tư cách đảng viên và thực hiện nhiệrn vụ được giao, có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại, các trương hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Ban Cán sự đảng ngoài nước.

+ Đảng viên ra ngoài nước theo đoàn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Ban Cán sự đảng ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ đảng, chỉ định chi uỷ lâm thời, giao nhệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở ngoài nước. Khi đảng viên trở về chi uỷ nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để Ban Cán sự đảng ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.

 9.2.2- Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số ở đảng bộ)

Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời được thực hiện đối với các trường hợp sau:

a) Ở trong nước:

Đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng thay đổi nơi cư trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên hợp tác xã vì không có việc làm phải về cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian từ 3 thàng đến 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

b) Ra ngoài nước:

Đảng viên đi công tác, học tập lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài... (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước.

9.3- Việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp cụ thể

 a) Việc quản lý sinh hoạt của đảng viên hoạt động xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng: đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét.

Nếu lý do đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) là chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, thì chi bộ xét đề nghị đảng uỷ cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định; hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp...) ở các nơi đến để chi bộ bố trí trở lại sinh hoạt chi bộ. Nếu nơi đến không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét trở lại sinh hoạt đảng.

Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi thêm đợt mới, thì phải có đơn báo cáo với chi bộ xem xét, quyết định.

b) Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là cán bộ nghỉ trước tuổi, chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Đảng và Nhà nước: 

Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi cư trú; nếu đảng viên có yêu cầu, chi bộ xét cho miễn sinh hoạt đảng. Sau khi cấp có thẩm quyền làm xong thủ tục nghỉ hưu (cấp sổ hưu trí), tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

c) Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địa chỉ:

- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đến không ghi vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên, làm công văn riêng kèm theo hồ sơ đảng viên để giới thiệu đảng viên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sẽ chuyển đến.

- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến căn cứ công văn và hồ sơ đảng viên xem xét, làm thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên.

d) Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể:

- Đảng viên ở chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở bị giải tán thì cấp uỷ cơ sở làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến nơi sinh hoạt mới.  

- Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở bị giải tán thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng căn cứ hồ sơ đảng viên giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự, thủ tục quy định để được tham gia sinh hoạt đảng. Tổ chức đảng giải thể thì thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên sau khi có quyết định giải thể.

đ) Việc giới thiệu và quản lý đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú:

Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về nơi cư trú thực hiện theo quy định tại điểm l, Điều 3 Quy định số 76 - QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị khoá VIII; quy định cụ thể thêm một số điểm như sau: 

+ Cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang công tác giới thiệu đảng viên và giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú (không phân biệt nơi cư trú của đảng viên ở trong hay ngoài phạm vi của đảng bộ tỉnh, thành phố)

+ Cấp uỷ cơ sở nơi cư trú của đảng viên tiếp nhận đảng viên, vào sổ theo dõi và thông báo cho chi uỷ chi bộ nơi cư trú của đảng viên theo dõi, quản lý, giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quy định số 7-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức theo dõi, quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên lạc với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú như sau:

+ Cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang làm việc lập sổ theo dõi việc giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tập hợp ý kiến nhận xét đảng viên của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú và chỉ đạo chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt xem xét, xử lý những vấn đề có liên quan đến đảng viên. 

+ Cấp uỷ cơ sở nơi cư trú của đảng viên chỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, quản lý đảng viên; định kỳ hằng năm và khi cần thiết thông báo với cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang làm việc về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú (trực tiếp hoặc bằng văn bản) theo Hướng dẫn số 23 - HD/BTCTW ngày 14-10-2003 của Ban Tổ chức Trung ương.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Chinh @ 13:29 09/08/2009
Số lượt xem: 25591
Số lượt thích: 0 người
No_avatar
 Khi có QĐ về hưu thì sau bao nhiêu ngày được chuyển về nơi cư trú .Khi chuyển Đảng về nơi cư trú có nhất thiết phải làm kiểm điểm không?Nếu chưa có bản kiểm điểm Đ v có chuyển được không ?Nếu không có bản kiểm điểm vẫn chuyển thì đúng hay sai với điều lệ ? Xin được giải thích rõ .trân trọng cám ơn
No_avatar

Chị Chinh Cho em hỏi?

Em đang làm hợp đồng cho một đơn vị sự nghiệp có trụ sở chính Tại Đà Nẵng, Hiện giờ em đang làm cho Chi nhánh Văn Phòng tại Nha Trang. do công việc không ổn định nên em đã chuyển sinh hoạt Đảng của em về Hà Tĩnh (vì quê em o HT mà), Sau thơi gian 1 năm em van chưa chuyển chính thức vào cty dc, hiện giờ em vẫn làm hđ, mà o địa phương tgian lưu trú đã hết . Em muôn chuyển sinh hoạt Đảng vào địa phương ở nha trang nơi em lam thi thủ tuc như the nao chi hả Chị?

Mong chị phản hồi sớm. Em xin chân thành cam ơn.

No_avatar

Nếu thầy làm hợp đồng có thời hạn, thì nên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời. thủ tục bao gồm:

- Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng của cấp ủy nới thầy đang sinh hoạt.

- Bản kiểm điểm đảng viên kiểm điểm những ưu khuyết điểm trong thời gian 1 năm trước khi chuyển sinh hoạt.

- Bộ hồ sơ đảng viên (Lí lịch Đảng viên, Quyết dịnh kết nạp đảng, quyết dịnh chuyển đảng chính thức......)

Avatar
@Phạm Minh Tuấn: Về thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên có quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại điểm 9.3.1 Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW, ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị.
Theo đó, đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Cấp uỷ nơi đảng viên sinh hoạt có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với cấp uỷ cơ sở, chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng. 
- Đương nhiên  phải có bản kiểm điểm Đv.
No_avatar
Việc chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định tại điểm 9 (9.3) Quy định số 23 - QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị. Có qui định cụ thể: 9.3- Việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp cụ thể a) Việc quản lý sinh hoạt của đảng viên hoạt động xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét.Nếu lý do đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) là chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, thì chi bộ xét đề nghị đảng uỷ cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định; hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp...) ở các nơi đến để chi bộ bố trí trở lại sinh hoạt chi bộ. Nếu nơi đến không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét trở lại sinh hoạt đảng.

Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi thêm đợt mới, thì phải có đơn báo cáo với chi bộ xem xét, quyết định. Em áp dụnh điều này có thuân lợi hơn không hả chị

Avatar

Điều này thuận lợi và phù hợp với trường hợp công việc hiện tại của thầy. Thầy nên tham khảo thêm ý kiến của chị bộ nơi chuyển đi và chuyển đến. Chúc thầy thành công!

No_avatar
Chị Chinh cho em hỏi,đảng viên chuyển từ Chibộ này   sang chi bộ khác trogn cùng Đảng bộ cơ sở thì phải làm những thủ tục gì?
No_avatar

chị ơi! chị chỉ em làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng từ Tỉnh này sang Tỉnh khác đi chị> Giờ em Đang làm việc tại UBND xã Suối Trai và đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan, hiện giờ em xin nghi việc vì lý do gia đình, giờ em muốn chuyện sinh hoạt về Tỉnh Nghệ an cụ thể ở xã Nghị Văn Nghi Lộc Nghệ An thì làm thủ tục sao chị?

No_avatar

chị cho em hỏi về vấn đề như sau: em kết nạp đảng trong trường Đại học vào năm cuối cùng của thời sinh viên, hiện đang là đảng viên dự bị và sinh hoạt Đảng tại địa phương mà em sinh sống, còn 3 tháng nữa là em hoàn thành 1 năm dự bị. Bây giờ, em bắt đầu xin được việc ở Miền Nam và đang hợp đồng thử việc 3 tháng; trong thời gian thử việc cơ quan chưa tiếp nhận hồ sơ Đảng viên của em. Vậy trường hợp của em mà chuyển đảng viên chính thức sẽ được giải quyết như thế nào ạ? em xin chan thành cảm ơn!

Avatar

@Bùi Thị Ngân:

 

- Về phía cá nhân: Em viết một Bản tự kiểm điểm Đảng viên để kiểm điểm về ưu khuyết điểm sau một năm công tác tại nơi sinh hoạt đảng thuộc cơ quan cũ rồi xin xác nhận của cấp ủy Đảng, đồng thời xuất trình quyết định chuyển công tác của cấp thẩm quyền cho chuyển công tác. Cấp ủy sẽ cấp cho em Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.

 

- Về phía cấp ủy cơ sở nơi em đang sinh hoạt Đảng tại cơ quan cũ:

 

+ Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có) trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư, phó bí thư của cấp uỷ ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

 

 

 + Đảng uỷ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng và giao cho bí thư, phó bí thư, uỷ viên thường vụ của cấp uỷ ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. 

Em sẽ nhận toàn bộ hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng về nộp ở cấp ủy thuộc nơi công tác mới... Chúc em thành công!

 

 

 
Gửi ý kiến